گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1481
تاریخ ثبت 1439/02/15
آلات قمار

بسم اللَه الرحمن الرحيم باسلام چرا استفاده از آلات قمار مانند بيليارد و پاستور در صورت عدم شرطبندي و قمار حرام است خواهشمندم توضيح دهيد
هو العالم آلات و ادواتی که در اصل برای قمار ساخته شده و مورد استفاده قرار گرفته اند بلحاظ احراز این عنوان حرام می باشند گر چه در برخی موارد بعنوان قمار استفاده نشوند. امّا اگر میزان و کمّیّت موارد استفاده درغیر قمار بحدّی رسید که عرفاً دیگر آن عنوان قمار بر آنها صادق نباشد ، اشکالی ندارد.