پرسش و پاسخ های مربوط به بیلیارد

تعداد: 1
پرسش: الات قمار

کد: 1481گروه: احکام

بسم اللَه الرحمن الرحيم

باسلام چرا استفاده از آلات قمار مانند بيليارد و پاستور در صورت عدم شرطبندي و قمار حرام است

خواهشمندم توضيح دهيد

هو العالم

آلات و ادواتی که در اصل برای قمار ساخته شده و مورد استفاده قرار گرفته اند بلحاظ احراز این عنوان حرام می باشند گر چه در برخی موارد بعنوان قمار استفاده نشوند. امّا اگر میزان و کمّیّت موارد استفاده در غیر قمار بحدّی رسید که عرفاً دیگر آن عنوان قمار بر آنها صادق نباشد ، اشکالی ندارد.