گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1490
تاریخ ثبت 1439/02/15
شرط بندی وقمار

آیا شرکت درمسابقه اینترنتی که عضویت رایگان است و به نفرات برتر جایزه می دهند شرط بندی و قمار محسوب می شود؟
هوالعلیم
خیر