گروه پرسش تربیتی
کدرهگیری 2024
تاریخ ثبت 1439/02/15
مشکلات همسر

با سلام
من همسری دارم که همه اش ناله می کند و از زمین و زمان و دنیا ناراحت است ؛ انگار همه غمهای عالم را دارد و این حالت اعصاب من را به هم ریخته و زندگی را برای من تلخ کرده است. من چه کنم و او چه کند؟
هوالعلیم
باید به اطلاعات و فهم ایشان اضافه شود.

سـوالات مرتبط

مشکلات همسرداری