گروه پرسش حکمت وفلسفه
کدرهگیری 2083
تاریخ ثبت 1439/02/15
ماهیّت روح انسان

سلام مي خواستم بدانم روح انسان خود يك مخلوق است يا از روح خدا گرفته شده ؟

هوالعلیم
هم از ناحیه خدا است و هم مخلوق است.

موضوعات مرتبط

روح انساننفس