پرسش و پاسخ های مربوط به روح انسان

تعداد: 1
پرسش: ماهیت روح انسان

کد: 2083گروه: حکمت وفلسفه
سلام مي خواستم بدانم روح انسان خود يك مخلوق است يا از روح خدا گرفته شده ؟

هوالعلیم
هم از ناحیه خدا است و هم مخلوق است.