پرسش و پاسخ های مربوط به نفس

تعداد: 2
پرسش: نفس

کد: 2130گروه: حکمت وفلسفه
1 چگونه نفس جسمانيه الحدوث است در حاليكه روح سالها قبل از بدن خلق شده است ؟
2 در دعاها ازيك اسم بعظمت خاصي نامبرده ميشود مثلا گفته ميشود : و باسمك العظم الاعظم الاعظم الذي خلقته فاستقر تحت ظلك اين كدام اسم است؟
3 در خلقت اوليه انسانها چگونه ظرف وجودي آنها متفاوت خلق گرديد؟
4 خداوند قبل از آفرينش جهان جز خداوندي چكار ميكرد ؟
هو العلیم
1ـ نزول روح در بدن بواسطه جسمیّت بدن حاصل می شود.
2ـ اطلاعی ندارم.
3ـ خواست خدا بوده است
4ـ کار الآن با قبل فرقی نکرده است .
پرسش: ماهیت روح انسان

کد: 2083گروه: حکمت وفلسفه
سلام مي خواستم بدانم روح انسان خود يك مخلوق است يا از روح خدا گرفته شده ؟

هوالعلیم
هم از ناحیه خدا است و هم مخلوق است.