گروه پرسش اجتماعی
کدرهگیری 2094
تاریخ ثبت 1439/02/15
مطالعه کتب دکترشریعتی

سلام. آیا دانستن احوال دکتر شریعتی و پی جویی حقایق تاریخی و یا گوش کردن به نوارها و سخنرانی های او برای لذت بردن از فن خطابه و یا دیدن فیلم مستند زندگی اش از نظر شما چگونه است؟
هوالعلیم
نیازی به این مطالب نیست.