گروه پرسش حکمت وفلسفه
کدرهگیری 2113
تاریخ ثبت 1439/02/15
مقصود از علم عنائی پروردگار

سلام علم عنایی حق یعنی چه؟ این علم در مقابل چه علمی از علوم خداست؟
هوالعلیم
یعنی علمی که همیشه با ذات پروردگار معیّت داشته است و هیچگاه در رتبۀ متأخّر از ذات ( مانند علوم اکتسابی ما که در رتبۀ متأخّر از ذات ما قرار دارد) قرار ندارد و بطور کلّی یک علم بیشتر در ذات باری تعالی وجود ندارد.