پرسش و پاسخ های مربوط به ذات حق

تعداد: 2
پرسش: حقیقت ذات در مقام اجمال و تفصیل

کد: 2191گروه: حکمت وفلسفه
بسم اللَه الرحمن الرحیم سلام علیکم
با توجه به مطالب صفحات 349 و360 کتاب افق وحی
کسیکه با فنا در ذات خود مولد حقائق وموجد معانی وادراک کننده رموز واسرار ربوبی میگردد چگونه انچه را که مولد وموجد اوست برایش منجی ومحیی میشود؟
متشکرم_التماس دعا
هوالعلیم
از آنچه در صفحات مذکوره مقرّر گردیده است روشن می شود که حقیقت ذات انسان چون مورد تجلّی ذات است، نشآت و مظاهر مترتّبه بر آن از همان ذات او ظهور و بروز می نماید و این آثار در مراتب مادون که عوالم کثرت و تشریع از زمرۀ آن است مورد استفاده و تبعیِت واقع می شود و در واقع آن حقیقت ذات که مورد تجلّی ذاتی حق قرار گرفته است در مقام بسط و تفصیل به صورت حقائق شرعیه و تکوینیه خارجیه ظهور پیدا می کند و تناقضی هم دربین نخواهد بود .
بنظر می رسد که دقت و مطالعه دوباره در آن فصل حل مشکله را بنماید.
پرسش: مقصود از علم عنائی پروردگار

کد: 2113گروه: حکمت وفلسفه
سلام علم عنایی حق یعنی چه؟ این علم در مقابل چه علمی از علوم خداست؟
هوالعلیم
یعنی علمی که همیشه با ذات پروردگار معیّت داشته است و هیچگاه در رتبۀ متأخّر از ذات ( مانند علوم اکتسابی ما که در رتبۀ متأخّر از ذات ما قرار دارد) قرار ندارد و بطور کلّی یک علم بیشتر در ذات باری تعالی وجود ندارد.