پرسش و پاسخ های مربوط به علم در مرتبه ذات

تعداد: 1
پرسش: مقصود از علم عنائی پروردگار

کد: 2113گروه: حکمت وفلسفه
سلام علم عنایی حق یعنی چه؟ این علم در مقابل چه علمی از علوم خداست؟
هوالعلیم
یعنی علمی که همیشه با ذات پروردگار معیّت داشته است و هیچگاه در رتبۀ متأخّر از ذات ( مانند علوم اکتسابی ما که در رتبۀ متأخّر از ذات ما قرار دارد) قرار ندارد و بطور کلّی یک علم بیشتر در ذات باری تعالی وجود ندارد.