گروه پرسش اعتقادات
کدرهگیری 2213
تاریخ ثبت 1439/02/15
اثروضعی شهادت درست برعلیه اشخاص

سلام علیکم حقیربه همراه یکی از دوستان به عنوان شاهد برعلیه یکی از طلاب حوزه علمیه به دادسرای ویژه روحانیت مراجعه نموده و سپس حکمی که صادر گردید منجربه اخذ تعهد و سوء سابقه برای ایشان در پرونده شان شد. باتوجه به اینکه بنده هیچگونه مطلب کذبی ننوشتم از محضرحضرتعالی تقاضا دارم که به این سؤال پاسخ دهید:که آیا این شهادتی که داده ام و راست هم بوده اثر وضعی بدی دارد و در آینده بر زندگی بنده تاثیر می گذارد یا خیر؟
هوالعلیم
اگر در اداء این شهادت طبق بنای شرع و رضای الهی اقدام کرده اید تأثیری نخواهد داشت.

موضوعات مرتبط

اقامه شهادتاثر وضعی