پرسش و پاسخ های مربوط به اقامه شهادت

تعداد: 1
پرسش: اثر وضعی شهادت درست برعلیه اشخاص

کد: 2213گروه: اعتقادات

سلام علیکم

حقیربه همراه یکی از دوستان به عنوان شاهد برعلیه یکی از طلاب حوزه علمیه به دادسرای ویژه روحانیت مراجعه نموده و سپس حکمی که صادر گردید منجربه اخذ تعهد و سوء سابقه برای ایشان در پرونده شان شد. باتوجه به اینکه بنده هیچگونه مطلب کذبی ننوشتم از محضرحضرتعالی تقاضا دارم که به این سؤال پاسخ دهید:که آیا این شهادتی که داده ام و راست هم بوده اثر وضعی بدی دارد و در آینده بر زندگی بنده تاثیر می گذارد یا خیر؟

هوالعلیم

اگر در اداء این شهادت طبق بنای شرع و رضای الهی اقدام کرده اید تأثیری نخواهد داشت.