گروه پرسش احکام
کدرهگیری 2239
تاریخ ثبت 1439/02/15
آیا داشتن آکواریوم در منزل اشکال دارد؟

آیا داشتن آکواریوم در منزل اشکال دارد ؟ و از لحاظ معنوی اثر منفی دارد یا نه؟
هو العلیم
خیر.