گروه پرسش اجتماعی
کدرهگیری 2265
تاریخ ثبت 1439/02/15
آغشته کردن پلاک خودرو به خون قربانی

در قربانی گوسفند وقتی خون را به پلاک ماشین ما زدند، آیا ریشه روایی دارد؟
هوالعلیم
خیر