پرسش و پاسخ های مربوط به خون قربانی

تعداد: 2
پرسش: اغشته کردن پلاک خودرو به خون قربانی

کد: 2265گروه: اجتماعی
در قربانی گوسفند وقتی خون را به پلاک ماشین ما زدند، آیا ریشه روایی دارد؟
هوالعلیم
خیر
پرسش: قربانی کردن برای خودرو جدید

کد: 1475گروه: احکام
سلام عليكم، لطفا بفرماييد در مورد خريدن ماشين روايت داريم كه بايستي قرباني صورت گيرد و اينكه برخي خون قرباني را به پلاك ماشين آغشته مي كنند. اين شيوه جزء سنت و روايت مي باشد؟
هوالعلیم
این مسأله سنّت نیست.