پرسش و پاسخ های مربوط به پلاک خودرو

تعداد: 1
پرسش: اغشته کردن پلاک خودرو به خون قربانی

کد: 2265گروه: اجتماعی
در قربانی گوسفند وقتی خون را به پلاک ماشین ما زدند، آیا ریشه روایی دارد؟
هوالعلیم
خیر