گروه پرسش متفرقه
کدرهگیری 2273
تاریخ ثبت 1439/02/15
نامگذاری در خواب

اگر مادری در روز سوم محرّم خواب ببیند فرزندی دارد به نام امیر حسین در صورتی که میخواسته نامش را چیز دیگری بگذارد و اطرفیان میگویند که به خوابش توجه نکند . حکمش چیست؟
هوالعلیم
این خواب دلیلی بر این نام گذاری نمی باشد.