گروه پرسشمتفرقه
کدرهگیری 2273
تاریخ ثبت 1439/02/15
آیت‌اللَه سید محمدمحسن حسینی طهرانی

نامگذاری در خواب


اگر مادری در روز سوم محرّم خواب ببیند فرزندی دارد به نام امیر حسین در صورتی که میخواسته نامش را چیز دیگری بگذارد و اطرفیان میگویند که به خوابش توجه نکند . حکمش چیست؟
هوالعلیم
این خواب دلیلی بر این نام گذاری نمی باشد.