صوتهای مربوط به خواب و رؤیا

تعداد: 9مشاهده بیشتر...

پرسش و پاسخ های مربوط به خواب و رؤیا

تعداد: 1
پرسش: نامگذاری در خواب

کد: 2273گروه: متفرقه
اگر مادری در روز سوم محرّم خواب ببیند فرزندی دارد به نام امیر حسین در صورتی که میخواسته نامش را چیز دیگری بگذارد و اطرفیان میگویند که به خوابش توجه نکند . حکمش چیست؟
هوالعلیم
این خواب دلیلی بر این نام گذاری نمی باشد.