گروه پرسشاحکام
کدرهگیری 2278
تاریخ ثبت 1439/02/15
آیت‌اللَه سید محمدمحسن حسینی طهرانی

پوشیدن لباس مشکی در عزاداری سید الشهداء


آیا پوشیدن پیراهن سیاه در عزاداری ائمه علیهم السلام مکروه است؟ در صورتی که نشان دهنده ی ارادت به ایشان میباشد و عده ای که از ایام عزاداری ایشان خبر ندارند با دیدن لباس سیاه متوجه میشوند و موجبات عزا را فراهم می آورند؟
هوالعلیم
فقط در عزاداری سیدالشهداء علیه السلام کراهت ندارد.انسان نباید کاسه داغتر از آش باشد هرچه در شرع رسیده همان را باید انجام داد.