گروه پرسش اخلاق وعرفان
کدرهگیری 290
تاریخ ثبت 1439/02/15
طهارت ظاهری پیامبر اکرم . سایر اولیاء

بسم اللَه الرحمن الرحیم
خدمت حضرت سیدنا الاستاد دام ظله سلام علیکم عامه یکی از اختصاصات پیامبر اکرم صلی اللَه و علیه وآله را این می دانند که ظاهرا و باطنا آن حضرت طاهرند و حدث و خبث در باره ایشان طاهر است . این نظر در بین شیعه نیز قائلینی دارد . در این باره ادله متعددی چه از طریق عامه و چه از طریق خاصه وجود دارد. حال آیا به نظر حضرتعالی این امر راجع به پیامبر و امام معصوم و ولیّ خدا ثابت است؟
هوالعلیم
خیر آنها مانند سایر افراد می باشند این گونه مطالب برخاسته از توهّمات و تخیّلات و غلبه احساسات است آنها وضوء و غسل بجای می آوردند همانند سایر افراد.