گروه پرسش قرآن وتفسیر
کدرهگیری 50
تاریخ ثبت 1439/02/15
تفسیر آیه 36 سوره اسراء

تفسیر سوره اسرا آیه 36 چیست؟

هوالعلیم

به ترجمه تفسیر المیزان ذیل همین آیه " و لا تقف ما لیس لک به علم" مراجعه فرمائید.
مرحوم علّامه طهرانی رضوان اللَه علیه نیز در جای جای کتابهای خویش پیرامون این آیه شریفه مطالبی را بیان فرموده اند در صورت دسترسی به کامپیوتر به برنامه کیمیای سعادت مراجعه فرمائید تا تطبیق با مصادیقی نیز از این آیه را مشاهده فرمائید: کتاب امام شناسی جلد 3 صفحه 336 و جلد 2 صفحه 125 و جلد 3 صفحه 122 و کتاب معادشناسی جلد 5 صفحه 291 و جلد 8 صفحه 297 و جلد 8 صفحه 301 و کتاب نور ملکوت جلد 1 صفحه 150 و 311 و جلد 2 صفحه 434 و کتاب اسرار ملکوت جلد 2 صفحه 87 و کتاب افق وحی صفحه 105 و 275