کتابهای مربوط به تفسیر

تعداد: 18
مشاهده بیشتر...

پرسش و پاسخ های مربوط به تفسیر

تعداد: 4
پرسش: کدام نظر در مذاهب ادبی نزدیکتر به معارف شیعی می باشد

کد: 2219گروه: متفرقه
با توجه به مطالعات علمی طولانی حضرتعالی در ادبیان عرب، به نظر شما آراء و اقوال کدامیک از مذاهب ادبی (کوفی، بصری، بغداد) با مباحث معارف اسلامی نزدیک تر است تا یک طلبه بیشتر در مورد آنها تحقیق و بررسی کند؟
هو العلیم
وظیفه طلبه اهتمام به وصول مکتب اهل بیت علیهم السلام است.اصل معارف از ناحیه خداوند بتوسط قرآن نازل شده است و لواداران دین با احادیث و مبانی خود از حقائق این کتاب آسمانی پرده برداشتند. بنابراین اگر کسی بتواند با سعی بلیغ و جدیت تام و پرداختن به دروس مختلف ادبیات به شکل جدّی و متقن و اصول و فقه و تفسیر و صدالبته دروس فلسفه و عرفان به نقطۀ اوج مراحل تحصیل دست یابد،این فرد می تواند نسبت به کیفیت آراء متفاوته و مذاهب مختلف و تشخیص حق و باطل صاحب نظر و رأی گردد. پس بهتراست طلبه بجای پرداختن به مسائل جانبی و حاشیه ای تمام همت و امکانات خود را در این موارد یادشده مصروف نماید.مطالعه عمیق در احادیث اهل بیت علیهم السلام با وجود استعداد و توان علمی برخاسته از حکمت و عرفان و اخلاق،انسان را از سایر مکاتب بی نیاز می نماید.
پرسش: تفسیرایات 11و12و113و14سوره لقمان

کد: 54گروه: قرآن وتفسیر
تفسیرایات 11و12و113و14سوره لقمان

هوالعلیم

در این آیات توجّه انسان را به ذات الهی در عین رعایت اسباب و وسائط در عالم تکوین بیان می کند و مراتب عبودیّت را با حفظ رعایت ادب لوازم و سلسله علل توضیح می دهد.

پرسش: تفسیر ایه الله یهدی من یشاء

کد: 52گروه: قرآن وتفسیر
بسم اللَه الرحمن الرحیم.
سلام علیکم 1 در آیه شریفه "اللَه یهدی من یشاء" آیا می توان اینگونه برداشت کرد که: "هر کس طالب هدایت باشد ، خداوند او را هدایت خواهد کرد" (یعنی ضمیر را به شخص برگردانیم). و یا نه باید اینگونه معنی کرد که: "خداوند هر که را که اراده کرده باشد ، هدایت خواهد کرد" (یعنی ضمیر را به خدا برگردانیم). 2 اراده و اختیار انسان در این دو برداشت چگونه توجیه می شود؟ (خداوند انشا اللَه ما را هدایت کرده و به شما طول عمر عنایت فرماید.)

هوالعلیم

1 در صورت بازگشت ضمیر در یشاء به من ، نیاز به تقدیر مفعول است برای یشاء! مضافاً به اینکه در برخی از آیات مانند: «عَجَّلْنا لَهُ فیها ما نَشاءُ لِمَنْ نُريد» مستقیماً ضمیر به خود ذات پروردگار باز می گردد و این قرینه است به اینکه منظور از مَن یَشاء مورد اختیار و اراده حق تعالی است.
2 اراده انسان که خارج از اراده پروردگار نیست و نمی تواند در عرض اراده او قرار گیرد بلکه یک اراده است که به دو مرید نسبت و ارتباط پیدا کرده است.

پرسش: تفسیر ایه 36 سوره اسراء

کد: 50گروه: قرآن وتفسیر
تفسیر سوره اسرا آیه 36 چیست؟

هوالعلیم

به ترجمه تفسیر المیزان ذیل همین آیه " و لا تقف ما لیس لک به علم" مراجعه فرمائید.
مرحوم علّامه طهرانی رضوان اللَه علیه نیز در جای جای کتابهای خویش پیرامون این آیه شریفه مطالبی را بیان فرموده اند در صورت دسترسی به کامپیوتر به برنامه کیمیای سعادت مراجعه فرمائید تا تطبیق با مصادیقی نیز از این آیه را مشاهده فرمائید: کتاب امام شناسی جلد 3 صفحه 336 و جلد 2 صفحه 125 و جلد 3 صفحه 122 و کتاب معادشناسی جلد 5 صفحه 291 و جلد 8 صفحه 297 و جلد 8 صفحه 301 و کتاب نور ملکوت جلد 1 صفحه 150 و 311 و جلد 2 صفحه 434 و کتاب اسرار ملکوت جلد 2 صفحه 87 و کتاب افق وحی صفحه 105 و 275