گروه پرسش قرآن وتفسیر
کدرهگیری 54
تاریخ ثبت 1439/02/15
تفسیرایات 11و12و113و14سوره لقمان

تفسیرایات 11و12و113و14سوره لقمان

هوالعلیم

در این آیات توجّه انسان را به ذات الهی در عین رعایت اسباب و وسائط در عالم تکوین بیان می کند و مراتب عبودیّت را با حفظ رعایت ادب لوازم و سلسله علل توضیح می دهد.