گروه پرسش قرآن وتفسیر
کدرهگیری 52
تاریخ ثبت 1439/02/15
تفسیر آیۀ (اللَه یهدی من یشاء)

بسم اللَه الرحمن الرحیم.
سلام علیکم 1 در آیه شریفه "اللَه یهدی من یشاء" آیا می توان اینگونه برداشت کرد که: "هر کس طالب هدایت باشد ، خداوند او را هدایت خواهد کرد" (یعنی ضمیر را به شخص برگردانیم). و یا نه باید اینگونه معنی کرد که: "خداوند هر که را که اراده کرده باشد ، هدایت خواهد کرد" (یعنی ضمیر را به خدا برگردانیم). 2 اراده و اختیار انسان در این دو برداشت چگونه توجیه می شود؟ (خداوند انشا اللَه ما را هدایت کرده و به شما طول عمر عنایت فرماید.)

هوالعلیم

1 در صورت بازگشت ضمیر در یشاء به من ، نیاز به تقدیر مفعول است برای یشاء! مضافاً به اینکه در برخی از آیات مانند: «عَجَّلْنا لَهُ فیها ما نَشاءُ لِمَنْ نُريد» مستقیماً ضمیر به خود ذات پروردگار باز می گردد و این قرینه است به اینکه منظور از مَن یَشاء مورد اختیار و اراده حق تعالی است.
2 اراده انسان که خارج از اراده پروردگار نیست و نمی تواند در عرض اراده او قرار گیرد بلکه یک اراده است که به دو مرید نسبت و ارتباط پیدا کرده است.