گروه پرسش حکمت وفلسفه
کدرهگیری 2198
تاریخ ثبت 1439/02/15
علّت معاد جسمانی

سلام علیکم . با وجود حقیقت انسان که همان روح است چه نیازی است که در روز قیامت جسم انسان ها دوباره ایجاد شود ؟
هوالعلیم
بسیاری از نعمت های الهی و لذّات روحی بواسطه بدن جسمانی و یا مثالی به روح می رسد.