پرسش و پاسخ های مربوط به جسم مثالی

تعداد: 1
پرسش: علت معاد جسمانی

کد: 2198گروه: حکمت وفلسفه
سلام علیکم . با وجود حقیقت انسان که همان روح است چه نیازی است که در روز قیامت جسم انسان ها دوباره ایجاد شود ؟
هوالعلیم
بسیاری از نعمت های الهی و لذّات روحی بواسطه بدن جسمانی و یا مثالی به روح می رسد.