اصول

الدليل الثالث: الإجماع ، والدليل الرابع: العقل‏ (تعداد جلدها :23)

پدیدآور آیة اللَه سید محمد محسن حسینی طهرانی

توضیحاتشروع سال تحصیلی جدید- برائت ـ عدم حجیت اجماع ـ جلسه 1 19.6.1421

توضیحاتبرائت ـ عدم حجیت اجماع ـ جلسه 2

توضیحاتأدلّة جريان البراءة في الشكّ في التكليف. الدليل الرابع : العقل ـ جلسه 3 24.6.1421 ـ بیان مرحوم آخوند و بیان اشکال ادله عقلیه ناظر بر یکدیگر هستند ـ عدم حسن و قبح ذاتی اشیاء

توضیحاتأدلّة جريان البراءة في الشكّ في التكليف. الدليل الرابع : العقل برائت ـ جلسه 4 ـ توصیه‌های مرحوم حضرت علامه رضوان اللَه علیه برای حضور در درس خارج ـ لزوم حکومت روح عرفان بر اجتهاد 25/6/1421

توضیحاتبرائت ـ جلسه 5 ـ رد کلام مرحوم آخوند بر حکومت دلیل عقل (قبح عقاب بلا بیان بر وجوب دفع ضرر محتمل ـ 26/6/1421

توضیحاتبرائت ـ جلسه 6 ـ آیا قاعده قبح عقاب بلا بیان در موضوعات جاری است؟ 27/6/1421

توضیحاتبرائت ـ جلسه 7 ـ عدم حکم عقل به تبعیت از سیره عقلائیه و انکار وجود سیرۀ عقلائیه ـ حکم عقل در مستقلات عقلیه و حسن قبح بر اساس قضایای حقیقی است ـ سیره عقلاء عبارت حکم اهل حلّ و عقد در هر عصر است ـ انکار سیره عقلاء و اینکه آنچه ما در خارج داریم حکم عقل در مس

توضیحاتبرائت ـ جلسه 8 ـ 6/7/1421 ـ ملاک عقل در مستقلات عقلیه؟ فطرت؟ ـ ملاک قبح عقاب بلا بیان اخلال به نظام نیست بلکه بر اساس قوانین فطری است. ـ قبح عقاب بیان در مجتمع بین حکومت و مردم جاری است.

توضیحاتبرائت ـ جلسه 9 ـ 9/7/1421 ـ بیان ملاک حکم عقل به نسبت مسائل عرفی و اجتماعی ـ ابتلاء مؤمن از چه منظری باید دیده شود ـ کلام مرحوم حضرت آقا در ابتلاء سالک اطلاع بر مبانی حکمی و عرفانی در کیفیت استنباط احکام دخیل است

توضیحاتتقریر کلام اصفهانی ـ 10/7/1421 ـ نظام تربیتی عالم نظام علت و معلول است ـ لزوم جلال در سلوک الی اللَه

توضیحاتتقریر کلام اصفهانی ـ 11/7/1421

توضیحاتاشکال وارده بر کلام اصفهانی ـ بیان قضایای مشهوره ـ 12/7/1421 ـ قاعده قبح عقاب بلا بیان ـ قضیۀ عقلیۀ یستقل بها العقل

توضیحاتتامل در کلام مرحوم اصفهانی ـ عدم تلازم بین محتملین موجب عدم تلازم بین احتمالین ـ 17/7/1421

توضیحاتتامل در کلام مرحوم اصفهانی و مرحوم عراقی ـ 18/7/1421

توضیحاتبحث حول کلام مرحوم نائینی ـ 19/7/1421

توضیحاتتقریر کلام مرحوم نائینی و ملاحظه در مواضع کلام او ـ 24/7/1421

توضیحاتتقریر بیان مرحوم حضرت آقا رضوان اللَه علیه در قاعده قبح عقاب بلا بیان ـ 2/8/1421

توضیحاتادامه بیان تقریر نظریات حضرت آقا رضوان اللَه علیه در حول دو قاعده عقلی قبح عقاب بلا بیان و وجوب دفع ضرر محتمل ـ 4/8/1421

توضیحاتتلازم حکم عقل و شرع در سلسله علل احکام و معالیل احکام (احکام مولوی و ارشادی) ـ 7/8/1421

توضیحاتادامه بحث حول تقریرات مرحوم آقا رضوان اللَه علیه

توضیحاتادامه بحث حول تقریرات مرحوم آقا رضوان اللَه علیه

توضیحاتادامه بحث حول تقریرات مرحوم آقا رضوان اللَه علیه

توضیحاتخلاصه بحث حول قبح عقاب بلا بیان ـ 18/8/1421