سال 1422 - جلسه6

سخنران آیت‌اللَه سید محمدمحسن حسینی طهرانی

تاریخ سخنرانی 1422/09/11

توضیحاتفقره دعاء: و أعلم أنّك للراجي بموضع إجابة و للملهوفين بمرصد إغاثة. 1 طرح سوال دربارۀ حقيقت رجاء، و اینکه مرجُوّ انسان كيست؟ و آيا رجاء از امور دنيوي است يا اخروي؟ 2 دنيا يعني تعلّقات و آنچه كه نفس توجّه تام به او دارد و جنبۀ باطن و معنا را در آن توجه ملاحظه نمی كند. 3 بروزحالت ترديد و شک نسبت به استاد و مسیر براي سالك سمّ مهلك می باشد. 4 کیفیت و آداب دعا و درخواست از پروردگار