کتاب صوتی

کتاب صوتی معاد شناسی ج5 (تعداد فایل ها: 9)

پدیدآور علامه آیت‌اللَه سید محمدحسین حسینی طهرانی

توضیحاتاين مجموعه شامل 75 مجلس در ده مجلّد در كيفيّت سير و حركت انسان در دنيا و نحوۀ تبدّل نشأۀ غرور به عالم حقائق و واقعيّات و ارتحال او بسوي خدا و غاية الغايات بوده و در آن مباحثي همچون: عالم صورت و برزخ و نحوة ارتباط ارواح در آنجا با اين عالم، كيفيّت خلقت فرشتگان و وظائف آنها، نفخ صور و مردن و سپس زنده شدن تمام موجودات و قيام انسان در پيشگاه حضرت احديّت، عالم حشر و نشر و حساب و كتاب و جزاء و عرض و سؤال و ميزان و صراط و شفاعت و اعراف و بهشت و دوزخ، با استفاده از آيات قرآن و اخبار معصومين و ادلّۀ عقليّه و فلسفيّه و مطالب ذوقيّه و عرفانيّه بنحو أوفي و أوفر مطرح گشته است.

توضیحاتمعرفی کتاب معادشناسی جلد پنجم اين مجموعه شامل 75 مجلس در ده مجلّد در كيفيّت سير و حركت انسان در دنيا و نحوۀ تبدّل نشأۀ غرور به عالم حقائق و واقعيّات و ارتحال او بسوي خدا و غاية الغايات بوده و در آن مباحثي همچون: عالم صورت و برزخ و نحوۀ ارتباط ارواح در آنجا با اين عالم، كيفيّت خلقت فرشتگان و وظائف آنها، نفخ صور و مردن و سپس زنده شدن تمام موجودات و قيام انسان در پيشگاه حضرت احديّت، عالم حشر و نشر و حساب و كتاب و جزاء و عرض و سؤال و ميزان و صراط و شفاعت و اعراف و بهشت و دوزخ، با استفاده از آيات قرآن و اخبار معصومين و ادلّۀ عقليّه و فلسفيّه و مطالب ذوقيّه و عرفانيّه بنحو أوفي و أوفر مطرح گشته است.

توضیحاتمجلس بیست و هفتم: در طلیعه قیامت، موجودات با ربط خود به خدا، ظهور دارند از صفحه (3-47)

توضیحاتمجلس بیست و هشتم: خفاء جنبه وجه الخلقى، و ظهور جنبه وجه اللَهى در قیامت‌ از صفحه (51-99)

توضیحاتمجلس بیست و نهم: معاد بازگشت به خدا و شهود وجه اللَه است‌ از صفحه (103-144)

توضیحاتمجلس سى‌ام: قیامت در عرض عالم نیست بلكه بر آن احاطه دارد از صفحه (147-177)

توضیحاتمجلس سى و یكم: قیامت، عالم نور و اشراق و بروز حقائق است‌ از صفحه (181-213)

توضیحاتمجلس سى و دوم: در قیامت، در عین نور و اشراق، كفّار و فجّار محجوبند از صفحه (217-247)

توضیحاتمجلس سى و سوم: قیام انسان در پیشگاه خداوند عزّ و جلّ ‌از صفحه (251-285)

توضیحاتمجلس سى و چهارم انكار معاد توسط طبیعیون مبتنى بر اصول علمیه نیست‌ از صفحه (289-365)