معاد شناسی ج5 - جلسه7

پدیدآور علامه آیة اللَه سید محمد حسین حسینی طهرانی

توضیحاتمجلس سى و دوم: در قیامت، در عین نور و اشراق، كفّار و فجّار محجوبند از صفحه (217-247)