معاد شناسی ج5 - جلسه8

پدیدآور علامه آیة اللَه سید محمد حسین حسینی طهرانی

توضیحاتمجلس سى و سوم: قیام انسان در پیشگاه خداوند عزّ و جلّ ‌از صفحه (251-285)