مبانی اسلام

مدت زمان

سرّ لزوم پیروی از سیره و مبانی و روش تربیتی مرحوم علامه طهرانی

سخنرانآیة اللَه سید محمد محسن حسینی طهرانی

توضیحاتقم : سرّ لزوم پیروی از سیره و مبانی و روش تربیتی مرحوم علامه طهرانی -