صوت حاج سیّد هاشم حداد

توضیحاتقرائت نماز حضرت آقای سید هاشم حداد رضوان اللَه علیه 2