9

کیفیت ارتباط بنده با خدا و مقام ولایت

4350
مشاهده متن

پدیدآورآیت‌اللَه سید محمدمحسن حسینی طهرانی

گروهابو حمزه ثمالی

مجموعهسال 1416

تاریخ 1416/09/12

جلسه‌های مجموعه (13 جلسه)

توضیحات

فقره دعاء: الحمداللَه الذي أدعوه فيجيبني. 1 – توضيحي در ارتباط با اين فقرة شريفه از كلام امام سجاد عليه السلام: الحمد لله الذي اَدعوه فيُجيبني. 2 – بيان اهميّت جايگاه نماز بعد از مسألۀ ولايت. 3 – جنگ و مبارزه اميرالمؤمنين عليه السلام با معاويه بمنظور اقامه قسط و عدل بوده است نه براي كشورگشايي. 4 – ذكر حكايتي در ارتباط با اهميت جايگاه نماز در ديدگاه مرحوم انصاري رضوان اللَه عليه. 5 – توضيحي در ارتباط با فرمايش اميرالمؤمنين عليه السلام به مالك اشتر بعنوان حاكم مصر، بهترين اوقات خود را براي عبادت پروردگار متعال قرار بده. 6 – مكتب عرفان بر اساس مسأله انعزال و دوري گزيدن از مردم و جامعه نمي‌باشد. 7 – پايه و اساس مكتب عرفان بر اساس عقل و منطق مي‌باشد. 8 – ديدگاه نادرست برخي از افراد در ارتباط با مكتب عرفان و سالكين راه الي اللَه.
/0
پی دی اف پی دی اف موبایل ورد صوت