امور عامه - فریده ۱-۳:‌ وجود ذهنی - معقول ثانی - جلسه62

آیة اللَه سید محمد محسن حسینی طهرانی

توضیحات8ـ غرر فی تعریف المعقول الثانی و بیان اصطلاحین فیه