سال 1414 - جلسه3

سخنران آیة اللَه سید محمد محسن حسینی طهرانی

تاریخ سخنرانی 1414/09/19

توضیحاتفقره دعاء : من أین لی الخیر یا رب ولا یوجد إلّا من عندک ومن أین لی النّجاة و لا تستطاع الّا بک . 1ـ اعتراض یکی از آقایان علما به آیة اللَه خمینی که چرا به دیدن ما بعد از دیدن بقیۀ آقایان آمدید . 2ـ محرم ماه پیروزی حق بر باطل است . 3ـ قدرت شخص در هنگام گناه خارج از قدرت خدا نیست . 4ـ تفسیر فرمایش امیرالمومنین علیه السلام : قصَّم ظهری رجلان عالم متهتّک و جاهل متنسّک . 5ـ نافرمانی هشام بن حکم از حضرت موسی بن جعفر علیه السلام .