روح مجرد - جلسه3

پدیدآور علامه آیة اللَه سید محمد حسین حسینی طهرانی

توضیحاتبخش نخستین: مقدّمه تشرّف و توفیق به محضر و ملازمت حضرت حدّاد از صفحه (19 الی40)