روح مجرد - جلسه14

پدیدآور علامه آیة اللَه سید محمد حسین حسینی طهرانی

تاریخ سخنرانی 1438/08/02

توضیحاتبخش پنجمین: سفر دوماهه زیارتى حضرت آقا حاج سید هاشم قَدّس اللَه سرَّه به ایران و توقّف در طهران، و زیارت حضرت إمام علىّ بن موسى الرّضا علیه السّلام‌ از صفحه (220 ـ 234)