کتاب صوتی رساله نکاحیه - جلسه10

پدیدآور علامه آیت‌اللَه سید محمدحسین حسینی طهرانی

توضیحاتتذییلات ـ مطلب هشتم : قتل عامّ مسلمین و شیعیان، غرض اصلى كمكهاى مجامع بین المللى‌. مطلب نهم: آمار تلفات زنان و مردان در خصوص بستن لوله‌