روح مجرد - جلسه24

پدیدآور علامه آیة اللَه سیّد محمد حسین حسینی طهرانی

توضیحاتبخش ششمین: سفر چهارم حقیر به أعتاب عالیات در سنه ١٣٨٧ هجریه قمریه‌ از صفحه (424 ـ 445)