ولایت فقیه در حکومت اسلام ج1 - جلسه11

پدیدآور علامه آیة اللَه سید محمد حسین حسینی طهرانی

توضیحاتولایت فقیه ج۱ - درس نهم: بحث در پیرامون عبارات مقبوله عمر بن حنظله