روح مجرد - جلسه29

پدیدآور علامه آیة اللَه سید محمد حسین حسینی طهرانی

توضیحاتبخش هشتمین: سفر ششم حقیر به أعتاب عالیات در آخر سنه ١٣٩٠هجریه قمریه و اوّل سنه ١٣٩١ هجریه قمریه‌ از صفحه (514 ـ 532)