کتاب صوتی روح مجرد - جلسه28

پدیدآور علامه آیت‌اللَه سید محمدحسین حسینی طهرانی

توضیحاتبخش هشتمین: سفر ششم حقیر به أعتاب عالیات در آخر سنه ١٣٩٠هجریه قمریه و اوّل سنه ١٣٩١ هجریه قمریه‌ از صفحه (497 ـ 514)