روح مجرد - جلسه35

پدیدآور علامه آیة اللَه سید محمد حسین حسینی طهرانی

تاریخ سخنرانی 1438/08/02

توضیحاتبخش دوازدهمین: سفر حقیر به شام براى زیارت قبر بى بى زینب سلامُ اللَه علَیها و ملاقات با حضرت آقا حاج سید هاشم در عاشوراى سنه ١٤٠٠هجریه قمریه‌ از صفحه (648 ـ 671)