مهر تابناک - جلسه2

پدیدآور علامه آیة اللَه سید محمد حسین حسینی طهرانی

توضیحاتمقدمه از صفحه‌ (23 ـ 42)