سر الفتوح ناظر بر پرواز روح - جلسه2

پدیدآور علامه آیة اللَه سید محمد حسین حسینی طهرانی

تاریخ سخنرانی 1437/07/05

توضیحاتسرالفتوح - مقدمه