کتاب صوتی نگرشی بر مقاله بسط و قبض تئوریک شریعت دکتر عبد الکریم سروش - جلسه3

پدیدآور علامه آیت‌اللَه سید محمدحسین حسینی طهرانی

توضیحاتإشكال اوّل :‌ أصالت و ابدیت دین إلهى و محدودیت فهم بشرى. إشكال دوّم: عظمت و تقدّم علوم اسلامى بر علوم امروزى. - صفحه (۷ - ۳۹)