رساله لب اللباب در سیر و سلوک أولی الألباب - جلسه1

پدیدآور علامه آیة اللَه سید محمد حسین حسینی طهرانی

تاریخ سخنرانی 1435/03/18

توضیحاتمعرفی کتاب رساله لب اللباب . اصل‌ اين‌ رساله‌ ، اُسّ و مخّ اوّلين‌ دوره‌ از درسهاي‌ اخلاقي‌ و عرفاني‌ حضرت‌ علاّمة‌ مفسّر و حكيم‌ و عارف،‌ آية‌ اللَه العظمي‌ طباطبائي‌ قُدّس‌ سِرُّه‌ در حوزة‌ علميّة‌ قم‌ ميباشد كه‌ توسّط‌ حضرت‌ علاّمه‌ آية‌ اللَه‌ قدّس‌ سرّه‌ بعنوان‌ تقريرات‌ برشتة‌ تحرير در آمده‌ و با تنقيحات‌ و اضافاتي‌ از ايشان‌ طبع‌ گرديده‌ است‌. مطالبي از كتاب: دين به تعقل توام با توجه به خدا دعوت مي‌كند، حقايق هستي را بايد در درون، لمس كرد و اكتفاء به دانسته‌ها ننمود. به جذبه ‌هاي الهي پاسخ دهيد و بار سفر از عالم ماديات را بربنديد. راه رسيدن به بارگاه الهي از درون انسان است. مراقبه و توجه به حقيقت "خود"،انسان را به سوي خدا حركت مي‌دهد. پيروي كامل از تمام احكام شرع در مراحل سلوك شرط اصلي است.شرح تفصيلى عوالم مقدّم بر عالم خلوص.