رساله لب اللباب در سیر و سلوک أولی الألباب - جلسه2

پدیدآور علامه آیة اللَه سید محمد حسین حسینی طهرانی

تاریخ سخنرانی 1435/03/18

توضیحاتمقدّمۀ مؤلّف‌ از صفحه‌ (7ـ18)